ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง

ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเจ็ดเสมียน กำหนดการจัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๓  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

 

 

บริเวณการจัดงานลอยกระทงเมื่อปี ๒๕๕๒ ที่ตำบลเจ็ดเสมียน             

*********************************

วันศกร์ที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  (กิจกรรมการประกวดกระทงหลงทาง)

๑๗.๐๐ น.  - แขกผู้มีเกียรติ / เจ้าหน้าที่เทศบาล / ประธาน มาพร้อมกัน ณ บริเวณงาน

คุณอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล (กลาง) จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ และท่านผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน และจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย        

๑๘.๐๐ น. - ผู้เข้าประกวดกระทงหลงทาง รายงานตัว ณ เวทีการประกวด๑๘.๓๐ น.- เข้าสู่พิธีการ - นางอุดมลักษณ์  กาญจน์อร่ามกุล  นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน กล่าววัตถุประสงค์ การจัดงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมงานทุกท่าน                           

๑๙.๐๐ น.- ผู้เข้าประกวดกระทงหลงทาง เดินโชว์ตัวรอบแรก (จำนวน ๒๐ คน) - เริ่มเก็บคะแนนขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน (นับคะแนนจากดอกไม้ รอบที่ ๑)

๑๙.๓๐ น.- ขมการแสดงคั่นรายการ (วงดนตรี การแสดงโชว์)

๑๙๔๕ น.- ผู้เข้าประกวดกระทงหลงทาง เดินโชว์รอบที่ ๒  - ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๑๐ คน   - เก็บคะแนนขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน (นับคะแนนจากดอกไม้ รอบที่ ๒)

๒๐.๑๕ น. - ชมการแสดงคั่นรายการ (การแสดงดนตรี / การแสดงโชว์)

๒๐.๓๐ น. - ผู้เข้าประกวดกระทงหลงทาง เดินโชว์ตัวรอบที่ ๓ - ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๕ คน  สุดท้าย - เก็บคะแนนขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน (นับคะแนนจากดอกไม้ รอบที่ ๓)

 

๒๑.๐๐ น.  - ชมการแสดงคั่นรายการ (การแสดงดนตรี / การแสดงโชว์) - ผู้เข้ารอบ ๕ คนสุดท้ายเตรียมการแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการ

๒๑.๓๐ น.- ผู้เข้ารอบ ๕ คนสุดท้าย แสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการ โดยเน้นความเป็นไทย

๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป  - ประกาศผลรางวัลขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน - มอบรางวัลขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน - ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงหลงทาง - มอบรางวัลการประกวดกระทงหลงทาง - ชมการแสดง - ปิดงาน

 วันเสาร์ที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  (กิจกรรมการประกวดวงดนตรีเยาวชน)

๑๖.๐๐ น. - ผู้เข้าประกวดวงดนตรีเยาวชน พร้อมกัน ณ เวที่การประกวด - รายงานตัว และเตรียมความพร้อม - จับสลากแข่งขันตามลำดับ

๑๗.๐๐ น. - ผู้เข้าประกวดวงดนตรีเยาวชน เริ่มการประกวดตามลำดับทีละ ๑ วง - กำหนดการแข่งขัน วงละ ๓๐ นาที

๒๓.๐๐ น. - Sound Check  (เตรียมความพร้อม)   ๑๐  นาที- เริ่มการประกวดนาน ๒๐ นาที - เพลงบังคับ : เพลงช้า  ๑ เพลง / เพลงเร็ว ๑ เพลง / เพลงลูกทุ่ง ๑ เพลง

๒๓.๑๕ น. - ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการประกวดวงดนตรีเยาวชน - มอบรางวัล

๒๓.๓๐ น. - วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแสดงโชว์

๒๔.๐๐ น. - ปิดงาน

วันอาทิตย์ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  (กิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์ /  การประกวดยายจูงหลาน)

๑๔.๐๐ น. - ผู้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงมาพร้อมกัน ณ บริเวณสามแยกหนองบางงู

๑๕.๐๐ น. - เคลื่อนขบวนไปยังวัดเจ็ดเสมียน

๑๗.๐๐ น. - ขบวนแห่กระทงเคลื่อนขบวนถึงวัดเจ็ดเสมียน - แต่ละชุมชนนำกระทงที่เข้าประกวด มาจัดวางไว้ยังสถานที่ ที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้

 

  กระทงที่เข้าประกวดเมื่อปี ๒๕๕๒

๑๗.๓๐ น. - คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์   (ประเภทสวยงาม / ประเภทความคิดสร้างสรรค์) - ผู้เข้าประกวดยายจูงหลาน รายงานตัว ณ เวทีการประกวด

๑๘.๓๐ น.  - เริ่มงาน / ชมการแสดงดนตรี

 

๑๙.๐๐ น.   - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง - นางอุดมลักษณ์  กาญจน์อร่ามกุล  นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี

 คุณอุดมลักษณ์ กาญจนอร่ามกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

- นายณรงค์  พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

๑๙.๓๐ น. - ผู้เข้าร่วมประกวดยายจูงหลานเดินโชว์ตัวรอบที่ ๑ (๒๐ คู่) - เริ่มเก็บคะแนนขวัญใจชาวตำบลเจ็ดเสมียน (นับคะแนนจากดอกไม้รอบที่ ๑)

๑๙.๔๕ น. - ชมการแสดงคั่นรายการ (การแสดงดนตรี / การแสดงโชว์)

๒๐.๑๕ น. - ผู้เข้าร่วมประกวดยายจูงหลานเดินโชว์ตัวรอบที่ ๒ - ประกาศผู้เข้ารอบ ๑๐ คู่ - เก็บคะแนนขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน (นับคะแนนจากดอกไม้ รอบที่ ๒)

๒๐.๓๐ น. - ชมการแสดงคั่นรายการ (การแสดงดนตรี / การแสดงโชว์)

๒๑.๐๐ น. - ผู้เข้าร่วมประกวดยายจูงหลานเดินโชว์ตัวรอบที่ ๓ - ประกาศผู้เข้ารอบ ๕ คู่สุดท้าย  - เก็บคะแนนขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน (นับคะแนนจากดอกไม้ รอบที่ ๓)

๒๑.๓๐ น. - ชมการแสดงคั่นรายการ (การแสดงดนตรี / การแสดงโชว์) - ผู้เข้ารอบ ๕ คู่สุดท้าย เตรียมตัวตอบคำถาม

๒๒.๐๐ น.- ผู้เข้ารอบ ๕ คู่สุดท้าย ตอบคำถามจากคณะกรรมการ

๒๒.๓๐ น. เป็นต้นไป   - ประกาศผลรางวัลขวัญใจชาวเจ็ดเสมีย - มอบรางวัลขวัญใจชาวเจ็ดเสมียน - ประกาศผลรางวัลการประกวดยายจูงหลาน - มอบรางวัลการประกวดยายจูงหลาน - ร่วมลอยกระทงพร้อมกัน ณ ท่าน้ำวัดเจ็ดเสมียน  - ชมการแสดง / ปิดงาน

      หมายเหตุ  : กำหนดการดังกล่าวมีมากมายเหลือเกิน ต้องค่อยๆอ่านมิฉะนั้นท่านอาจจะตาลายแล้วก้อเวียนหัวได้ และกำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ =  (ผู้รายงาน )

 

 คุณน้าประนอมและคุณน้ามัลลิกา เมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว 

      ปีนี้ใครจะได้เป็นขวัญใจชาวเจ็ดเสมียนก็ยินดีด้วย แต่ขวัญใจชาวเจ็ดเสมียนรวมทั้งตำบลใกล้เคียง ตัวจริงเสียงจริงเมื่อ ๕๐ ปีก่อนนั้น ก็คือท่านทางซ้ายมือนี่แหละครับ ส่วนท่านทางขวามือนั้น ก็เป็นขวัญใจชาวเจ็ดเสมียนตัวจริงเสียงจริงเช่นเดียวกัน แต่เป็นเวลาอีกหลายปีต่อมา ปัจจุบันนี้คุณน้าทั้งสองคงสบายดีนะครับ...!

 

ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง      

รายงานจากกำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บทความล่าสุด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้176
เมื่อวานนี้334
สัปดาห์นี้1299
เดือนนี้8386
ทั้งหมด1366820

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
Online